Polityka prywatności

       I.Cel polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych przetwarzanych
w związku z zawarciem przez kontrahenta umowy z Nethansa, której przedmiotem jest korzystanie przez kontrahenta
z Platformy Nethansa oraz, ewentualnie, usług towarzyszących oferowanych przez Nethansa.

Ogólne warunki korzystania z Platformy Nethansa oraz usług towarzyszących oferowanych przez Nethansa określają odrębne Ogólne Warunki Licencji.

Platforma Nethansa może zawierać odnośniki do stron internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie w szczególności platform handlu internetowego typu marketplace zapewniających możliwość oferowania towarów przez kontrahenta
oraz ich wprowadzania do obrotu za ich pośrednictwem. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności
na nich obowiązujące.

      II.Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Nethansa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Budynek Olivia Prime B, Aleja Grunwaldzka 472 F, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000192382 (dalej „my” lub „Nethansa”).

    III.Kontakt z nami

Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej można kierować do Nethansa w formie:

lub

    IV.Kategorie i źródła zbieranych danych

W ramach zawierania umowy oraz korzystania z Platformy Nethansa oraz usług towarzyszących możemy zbierać następujące kategorie danych, w tym danych osobowych:

Zakres zbieranych danych może być różny w zależności od wybranej wersji licencji na korzystanie z Platformy Nethansa
oraz wybranych metod płatności.

Kontrahent może mieć możliwość dokonywania zapłaty kartami płatniczymi wskazanymi w panelu płatności kartą. Płatności dokonywane kartą płatniczą przez Klienta na rzecz Nethansa są rozliczane przez Adyen B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia. Nethansa nie zbiera, nie gromadzi i nie przechowuje danych o kartach płatniczych kontrahentów

Dane osobowe możemy zbierać z następujących źródeł:

Na Twoje żądanie każdorazowo poinformujemy Cię o źródle, z którego zebraliśmy Twoje dane.

W przypadku zawierania umowy z Nethansa, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz korzystania z Platformy Nethansa oraz usług towarzyszących oferowanych przez Nethansa.

W przypadku, gdy nie zawierasz umowy z Nethansa, podanie danych osobowych może być Twoim obowiązkiem służbowym oraz być niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy zawartej pomiędzy Nethansa a kontrahentem, którego jesteś przedstawicielem. Uzasadniony interes Nethansa w tym przypadku polega na konieczności kontaktu z Tobą, jako osobą wyznaczoną do wykonania umowy zawartej z Nethansa. W przypadku wątpliwości co do konieczności przetwarzania Twoich danych osobowych skontaktuj się ze swoim pracodawcą lub innym podmiotem, z którym współpracujesz.

     V.Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

W przypadku, gdy jesteś naszym kontrahentem Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

W przypadku, gdy jesteś przedstawicielem kontrahenta Nethansa Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Nethansa), tj.:

oraz w innych celach na które wyraziłeś swoją zgodę (podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest dobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda).

    VI.Okres przechowywania danych

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą przechowywane przez nas przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.

Twoje dane będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania umowy.

W przypadku, w którym okres przechowywania danych wynika z przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wskazany w takich przepisach.

Dane przetwarzane na potrzeby obsługi złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku lub rozpatrzenia reklamacji, w tym kontaktowanie się z Tobą w związku z powyższym będą przechowywane przez okres niezbędny do ich obsługi i komunikacji
z Tobą w tym zakresie.

Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie osobowych będzie niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przez nas ewentualnych roszczeń.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

   VII.Odbiorcy danych osobowych

W zależności od konkretnego przypadku Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym kontrahentom Nethansa,
w tym podwykonawcom Nethansa, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Nethansa, w szczególności dostawcom usług księgowych i rachunkowych, usług doradztwa prawnego i podatkowego, usług technicznych (poczty elektronicznej, hostingu).

Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności Nethansa powierza przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Twoje dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego (np. w ramach świadczonych na rzecz Nethansa usługi informatycznych) tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym odpowiednich zabezpieczeń, skontaktuj się z nami.

  VIII.Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m. in. przy użyciu oprogramowania służącego zarządzaniu bazami naszych klientów), ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe lub inne podobne. Takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

    IX.Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

dostępu do Twoich danych w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane przetwarzamy oraz otrzymać kopię Twoich danych;
w przypadku kolejnych żądań uzyskania kopii danych możemy nałożyć na Ciebie opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych realizacji takiego, kolejnego żądania
sprostowania Twoich danych gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo nieaktualne.
usunięcia Twoich danych gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas;gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie
z prawem;gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne
do wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa.
  do  ograniczenia przetwarzania Twoich danych gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym sprawdzamy ich prawidłowość;gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie
z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;dane nie będą już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania –
do czasu, w którym ustalimy, czy podstawy przetwarzania przeważają nad podstawą Twojego sprzeciwu.
do przenoszenia Twoich danych   gdy dane są przetwarzane na w wykonaniu umowy, której jesteś stroną przysługuje Ci prawo otrzymania Twoich danych w czytelnym formacie i przekazania ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi, chyba że wpływa
to niekorzystnie na prawa i wolności innych.
wycofania zgody w dowolnym momencie gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   Pamiętaj, że wycofanie zgody wywołuje skutki jedynie
na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych. W przypadku chęci otrzymywania dalszych informacji dotyczących oferty naszych produktów i usług oraz naszych działań, aktualnych i planowanych, konieczne będzie ponowne wyrażenie przez Ciebie stosownej zgody. W tym celu dokonaj ponownie zapisu za pośrednictwem formularza zgody lub skontaktuj się z nami.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją –
gdy przetwarzanie odbywa się do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

      X.Powierzenie przetwarzania danych

W przypadku, gdy jako kontrahent w związku z korzystaniem z Platformy Nethansa oraz usług towarzyszących oferowanych przez Nethansa powierzasz nam dane osobowe do przetwarzania, zasady powierzenia przetwarzania danych związanych przez Nethansa określa odrębny dokument: Powierzenie przetwarzania danych, który stanowi integralną część zawieranej umowy.