RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO) NETHANSA sp. z o.o. informuje, jak następuje.

Administrator

NETHANSA sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (KRS 192382, REGON 639758009, NIP 7792126883) jest administratorem danych osobowych użytkowników programu CLIPPERRON, osób zainteresowanych tym programem lub reprezentujących takie osoby. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: pocztą elektroniczną na adres office@nethansa.com lub pocztą na adres NETHANSA sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 116/19, 81-824 Sopot.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

NETHANSA sp. z o. o. przetwarza dane osobowe, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie (art. 7 ust. 3 RODO).
Oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, czy między innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy (art. 7 ust. 4 RODO).
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO)
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
— w szczególności do analiz prowadzących do rozwoju programu CLIPPERON zgodnie z potrzebami użytkowników, jak też do tworzenia bazy danych koniecznych dla ustalenia, dochodzenia lub odparcia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w konkretnym celu w zakresie, w jakim jest to konieczne, wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne:
— w okresie obowiązywania umowy zawartej z NETHANSA sp. z o. o.
— po rozwiązaniu lub wygaśnięciu tej umowy do czasu, w którym możliwe są roszczenia z tej umowy,
— w pozostałych przypadkach do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wykonania prawa do sprzeciwu.
2. Jeżeli przetwarzanie danych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, okres przetwarzania określa ustawa.
Odbiorcy danych
Przetwarzane dane – w związku z rozwojem programu lub marki handlowej CLIPPERON – mogą zostać w niezbędnym zakresie ujawnione takim podmiotom przetwarzającym jak: spółki powiązane z NETHANSA sp. z o. o., podwykonawcy z branży IT oraz ochrony danych, biura rachunkowe, biegli rewidenci i audytorzy, kancelarie prawnicze, agencje marketingowe.
Dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych, sprzeciw, skarga:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
— żądania od administratora dostępu do…
— sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania…
— przenoszenia…
— wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych tej osoby
— oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wymóg ustawowy lub umowny
NETHANSA sp. z o. o. poinformuje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W wypadku wprowadzenia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO), NETHANSA sp. z o. o. udzieli zainteresowanym wymaganych informacji.