Regulamin Promocji „Ekskluzywna Oferta”

(dalej również: „Warunki Promocji”)

 1. Organizatorem promocji jest Nethansa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000192382, NIP: 7792126883 („Nethansa”).
 2. W ramach promocji Kontrahent jest uprawniony do skorzystania z rabatu obniżającego wynagrodzenie Nethansa o 10% (słownie: dziesięć procent) w części dotyczącej Opłaty Abonamentowej oraz otrzymania bezpłatnie kursu o sprzedaży na Amazon stworzonego przez Nethansa na podstawie otrzymanego kodu.
 3. Nethansa zastrzega sobie prawo do wyłączenia określonych Usług z promocji w okresie jej trwania.
 4. Warunkiem skorzystania z promocji przez Kontrahenta jest zawarcie w okresie trwania promocji Umowy z Nethansa, której przedmiotem jest świadczenie Usług lub udzielenie Licencji. Warunkami promocji objęte są Umowy zawarte na czas oznaczony oraz Umowy zawarte na czas nieoznaczony pod warunkiem ich obowiązywania przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy zawartej na czas nieoznaczony, niezależnie od przyczyny, przed upływem 6-miesięcznego okresu Kontrahent jest zobowiązany do zwrotu udzielonego rabatu w ramach promocji.
 5. Udział w promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zawarcie Umowy w ramach promocji nie wymaga poniesienia przez Kontrahenta żadnych dodatkowych kosztów lub zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Nethansa poza wynagrodzeniem Nethansa wskazanym w Umowie).
 6. Okres trwania promocji to 30.03.2022 r. do 31.05.2022 r., z tym zastrzeżeniem, że Kontrahenci będący uczestnikami webinarów Nethansa mogą skorzystać z promocji do dnia 4.05.2022 r., zaś Kontrahenci będący uczestnikami wydarzeń, w których bierze udział Nethansa mogą skorzystać z promocji do dnia 31.05.2022 r. Promocja może zostać zastosowana w ramach indywidualnych ustaleń pomiędzy Kontrahentem a Nethansa do 15 dni po upłynięciu wyżej wymienionych terminów obowiązywania promocji.
 7. Rabat udzielony w ramach promocji może łączyć się z innymi rabatami przyznanymi indywidualnie Kontrahentowi przez Nethansa w toku negocjacji warunków Umowy.
 8. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 9. Poprzez zawarcie Umowy w ramach promocji Kontrahent oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszych Warunków Promocji, akceptuje ich postanowienia w całości oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 10. Do Umów zawartych w ramach promocji zastosowanie znajdują odpowiednio Ogólne Warunki Usług oraz Ogólne Warunki Licencji.
 11. O ile z niniejszych Warunków Promocji nie wynika inaczej terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Usług oraz Ogólnych Warunkach Licencji.
 12. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji powinny być zgłaszane w ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia zakończenia okresu trwania promocji. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację, dane kontaktowe, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamację można złożyć: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@nethansa.com lub na adres korespondencyjny Nethansa: Nethansa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Aleja Grunwaldzka 472, Budynek Olivia Prime „B” . Nethansa rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni (słownie: czternastu dni) od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym podmiot zgłaszający reklamację tym samym kanałem, którym dokonano zgłoszenia reklamacji, o ile zgłaszający reklamacji nie wskazał inaczej. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszymi postanowieniami nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu
 13. Warunki Promocji dostępne są na stronie: www.nethansa.com/regulamin-ekskluzywna-oferta/
 14. Nethansa zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Nethansa i uczestników promocji;
  b. przedłużenie lub skrócenie okresu trwania promocji;
  c. zmiana sposobu przeprowadzania promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 15. W przypadku dokonania zmiany Warunków Promocji, Nethansa udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez ich publikację na stronie internetowej wskazanej w ust. 13 powyżej. Zmiana Warunków Promocji nie wpływa na Umowy zawarte w ramach promocji przed wprowadzeniem zmian do Warunków Promocji.
 16. Nethansa jest administratorem danych osobowych Kontrahenta będącego osobą fizyczną. Dane będą przetwarzane w celu wykonania Umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Nethansa oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nethansa (w tym marketingu bezpośredniego usług Nethansa oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W związku z powyższym Kontrahentowi przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat celów, zasad przetwarzania danych przez Nethansa oraz przysługujących w związku z tym praw można znaleźć na stronie internetowej Nethansa dostępnej pod adresem https://www.nethansa.com/pl/ w sekcji „Polityka Prywatności”.
 17. Nethansa jest administratorem danych osobowych przedstawicieli Kontrahenta (w szczególności Kontrahentów końcowych oraz pracowników Kontrahenta będących osobami kontaktowymi lub realizującymi umowę w jego imieniu). Dane będą przetwarzane w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nethansa (w tym umożliwienia wykonania Umowy i kontaktowania się w związku ze współpracą stron, marketingu bezpośredniego usług Nethansa w stosunku do Kontrahenta oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W związku z powyższym przedstawicielowi Kontrahenta przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat celów, zasad przetwarzania danych przez Nethansa oraz przysługujących w związku z tym praw można znaleźć na stronie internetowej Nethansa dostępnej pod adresem https://www.nethansa.com/pl/ w sekcji „Polityka Prywatności”.
 18. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Warunkach Promocji będą miały zastosowanie postanowienia odpowiednio Ogólnych Warunkach Usług oraz Ogólnych Warunkach Licencji oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.