Regulamin Programu Partnerskiego Nethansa

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki programu partnerskiego, którego organizatorem jest Nethansa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Budynek Olivia Prime B, Aleja Grunwaldzka 472 F, 80-309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000192382, NIP: 7792126883 („Nethansa”), w ramach którego Nethansa wypłaca wynagrodzenie prowizyjne na rzecz Partnerów za pozyskiwanie nowych Klientów dla Nethansa dzięki własnej działalności marketingowej Partnerów („Program”).

Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany w serwisie internetowym Nethansa dostępnym pod adresem: https://nethansa.com/regulaminpp/. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Partnera poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony serwisu.

II. Definicje

 1. Platforma Nethansa oznacza zbiorczo wszelkie odrębne elementy składające się łącznie na stanowiący przedmiot licencji udzielanej Klientowi program komputerowy do analizy rynku na określonych platformach marketplace (np. Amazon, Kaufland.de, Aliexpress, Alibaba, Rakuten, eBay, Allegro) oraz do automatycznego wsparcia publikowanej przez Kontrahenta oferty handlowej i związanych z nią decyzji sprzedaży na takich marketplace oferowany przez Nethansa pod nazwą Platforma Nethansa, API (Application Programming Interface), interfejsy graficzne oraz dokumentację z nim związaną, wraz z wszelkimi jego późniejszymi aktualizacjami oraz modyfikacjami.
 2. Umowa Licencji oznacza zawartą pomiędzy Klientem a Nethansa umowę, której przedmiotem jest prawo do korzystania z Platformy Nethansa przez Klienta na podstawie udzielonej licencji.
 3. Partner oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która rejestruje się w Programie.
 4. Klient oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która zawiera z Nethansa Umowę Licencji w bezpośrednim związku z jej działalnością gospodarczą i korzysta z Platformy Nethansa na podstawie licencji udzielonej przez Nethansa.
 5. Opłata Abonamentowa oznacza opłatę stałą należną Nethansa od Klienta  na podstawie Umowy Licencji za dostęp do Platformy Nethansa w oparciu o stawki właściwe dla danej wersji licencji i/lub indywidualnie uzgodnione warunki.
 6. Regulamin oznacza niniejszy regulamin.

III. Rejestracja w Programie

 1. Proces rejestracji w Programie obejmuje:

  a. wprowadzenie w formularzu rejestracji wymaganych prawdziwych, aktualnych i prawidłowych danych Partnera;

  b. akceptację Regulaminu;

  c. potwierdzenie przez Nethansa rejestracji Partnera w Programie.

 2. Partner przed przystąpieniem do Programu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 3. Poprzez przystąpienie do Programu Partner wyraża zgodę na przestrzeganie warunków i postanowień niniejszego Regulaminu.  W przypadku Partnera będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną osoba fizyczna działająca w jej imieniu oświadcza i gwarantuje, że jest należycie umocowana do reprezentowania takiej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej i zaciągania w jej imieniu zobowiązań na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych, nieaktualnych czy niekompletnych danych. Ponadto Partner zobowiązuje się do każdorazowej aktualizacji danych udostępnionych Nethansa oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zaniechań w tym względzie. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych czy niekompletnych danych może skutkować brakiem rejestracji lub wykluczeniem Partnera z Programu.
 5. Rejestracja Partnera w Programie następuje pod warunkiem i z momentem potwierdzenia przez Nethansa za pośrednictwem poczty elektronicznej rejestracji Partnera w Programie. Nethansa z uzasadnionych przyczyn zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Partnera w Programie.
 6. Partner współpracuje z Nethansa w ramach Programu jako niezależny przedsiębiorca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.  Żadne postanowienia Regulaminu nie mogą być interpretowane w ten sposób, że prowadzą do utworzenia wspólnego przedsięwzięcia, spółki, zawarcia umowy agencji lub powstania stosunku pomiędzy stronami innego niż współpraca pomiędzy dwoma niezależnymi podmiotami.

IV. Zobowiązania Partnera

 1. Partner zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu pozyskanie nowych Klientów przez Nethansa, a w szczególności prowadzenia wspólnych działań marketingowych ustalonych w porozumieniu z Nethansa. Partner nie jest uprawniony do zawierania umów z potencjalnymi Klientami lub zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz Nethansa.
 2. Partner zobowiązuje się do wykonywania Umowy w sposób staranny, działać w dobrej wierze, zgodnie z najlepszą wiedzą oraz przy zachowaniu należytej dbałości o dobre imię i interesy Nethansa. Partner wykonuje Umowę we własnym zakresie (samodzielnie) i na własne ryzyko. Partner może wykonywać Umowę przy pomocy swoich przedstawicieli (pracowników i współpracowników), w tej sytuacji odpowiada za ich działania jak za własne.
 3. Partner może dążyć do pozyskania danych potencjalnych Klientach w dowolny sposób, w granicach obowiązującego prawa. Za niedozwolone są uznawane w szczególności następujące działania:

  a. wysyłanie niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywanie połączeń telefonicznych w celach marketingowych, jeżeli odbiorca nie wyraził na to uprzedniej zgody.

  b. nieuczciwe pozycjonowanie materiałów reklamowych Nethansa w wyszukiwarkach internetowych, w tym w ramach niedozwolonych technik pozycjonowania, takich jak systemy wymiany linków (SWL), używanie słów kluczowych niezwiązanych z treścią strony, w szczególności w meta-tagach;

  c. stosowanie innego rodzaju nieuczciwych praktyk rynkowych.

 4. Po dokonaniu rejestracji w Programie przez Partnera Nethansa może przypisać do Partnera linki polecające, które przekierowują na stronę internetową Nethansa. Linki polecające zawierają unikalne dane przypisane wyłącznie do danego Partnera. Informacja ta zostaje zapisana w formie pliku cookie na komputerze osoby odwiedzającej, wchodzącej na stronę internetową Nethansa poprzez link polecający. W celu prawidłowego wyliczania wynagrodzenia prowizyjnego, w przeglądarce internetowej potencjalnego Klienta muszą być uruchomione pliki cookie (ciasteczka). Wynagrodzenie prowizyjne, które nie może być prawidłowo zidentyfikowane nie będą naliczane i wypłacane.
 5. Jeśli w wyniku weryfikacji bazy CRM Nethansa okaże się, że znajdują się w niej dane potencjalnego Klienta  przekazanego przez Partnera (tj. Partnera z którym Nethansa prowadziła już uprzednio rozmowy takim podmiotem lub współpracuje lub współpracowała z takim podmiotem w przeszłości), Nethansa poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Partnera na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji w Programie. W takim przypadku przekazany przez Partnera potencjalny Klient nie zostanie uznany jako pozyskany przez Partnera, a Partnerowi nie będzie przysługiwać wynagrodzenie prowizyjne.
 6. Partner może również bezpośrednio przekazać Nethansa dane potencjalnego Klienta zainteresowanego współpracą z Nethansa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem innych narzędzi partnerskich udostępnionych przez Nethansa Partnerowi. W takim przypadku znajdują zastosowanie następujące postanowienia:

  a. Partner zobowiązany jest do przekazania Nethansa dane potencjalnego Klienta w zakresie umożliwiającym jego jednoznaczną identyfikację: nazwa firmy, numer NIP, dane kontaktowe w postaci adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

  b. Jeśli w wyniku weryfikacji bazy CRM Nethansa okaże się, że znajdują się w niej dane potencjalnego Klienta  przekazanego przez Partnera (tj. Partnera z którym Nethansa prowadziła już uprzednio rozmowy takim podmiotem lub współpracuje lub współpracowała z takim podmiotem w przeszłości), Nethansa poinformuje o tym fakcie Partnera na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji w Programie. W takim przypadku przekazany przez Partnera potencjalny Klient nie zostanie uznany jako pozyskany przez Partnera, a Partnerowi nie będzie przysługiwać wynagrodzenie prowizyjne;

  c. Jeśli w wyniku weryfikacji bazy CRM Nethansa okaże się, że dane potencjalnego Klienta  przekazanego przez Partnera nie znajdują się w niej (tj. dany podmiot nie jest ani nie był Klientem oraz względem danego podmiotu nie został rozpoczęty przez Nethansa proces sprzedażowy, tj. Nethansa nie prowadzi rozmów lub negocjacji z danym podmiotem w celu zawarcia Umowy Licencji) Nethansa poinformuje o tym fakcie Partnera na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji w Programie wraz z prośbą o przekazanie danych kontaktowych do przedstawiciela potencjalnego Klienta, obejmujące imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;

  d. Zgłoszenie potencjalnego Klienta przez Partnera uznaje się za skuteczne, pod warunkiem przekazania Nethansa wszystkich danych wskazanych w lit. a i c powyżej;

  e. Partner oraz Nethansa przy udostępnieniu danych osobowych potencjalnego Klienta oraz przedstawiciela potencjalnego Klienta działają jako odrębni administratorzy danych. Parter zapewnia, że w każdym przypadku posiadać będzie ważną podstawę dla udostępnienia Nethansa danych osobowych potencjalnego Klienta oraz przedstawiciela potencjalnego Klienta oraz ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność względem osoby, której dane dotyczą oraz Nethansa. Partner zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód Nethansa wynikających z naruszenia opisanego zobowiązania.

 7. W każdym przypadku potencjalnego Klienta uważa się za pozyskanego przez Partnera pod warunkiem zawarcia przez Nethansa w wyniku działań Partnera Umowy Licencji z takim potencjalnym Klientem nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia rejestracji Klienta za pośrednictwem linku polecającego Partnera lub otrzymania skutecznego zgłoszenia potencjalnego Klienta przez Nethansa w trybie opisanym w ust. 6.
 8. Partner zobowiązuje się do niestosowania działań które prowadziłyby do podwyższenia wynagrodzenia prowizyjnego, a także zobowiązuje się do nie wprowadzania zmian w materiałach otrzymanych od Nethansa, które istotnie modyfikowałyby ich treść.
 9. Partner zobowiązuje się nie rejestrować żadnych znaków towarowych, nazw firmowych, nazw domen internetowych identycznych lub podobnych do tych, do których uprawniona jest Nethansa, zwłaszcza tych z użyciem elementów słownych Clipperon lub Nethansa. W przypadku, gdy Partner uzyska jakiekolwiek prawo, tytuł lub udział w wymienionych wyżej znakach towarowych (lub inne prawa własności intelektualnej do nich podobne), zobowiązany jest na pierwsze żądanie Nethansa przenieść wszelkie tytuły, prawa i udziały własności intelektualnej, o których mowa, na Nethansa. Partner ponosi wszelkie koszty związane z egzekwowaniem praw związanych ze znakiem towarowym (lub innym prawem wyłącznym) lub przeniesieniem domeny na Nethansa.

V. Zobowiązania Nethansa

Nethansa zobowiązuje się do:

a. dokonania konsultacji z poleconym przez Partnera potencjalnym Klientem oraz oceny możliwości i skali sprzedaży potencjalnego Klienta na platformach marketplace, o ile będzie to możliwe;

b. bezpłatnego przekazywania Partnerowi materiałów reklamowych, promocyjnych czy innych danych istotnych w realizacji zobowiązań Partnera;

c. wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu zawartych Umów Licencji z pozyskanymi Klientami w wyniku działań Partnera;

d. poinformowania Partnera o zawarciu Umowy Licencji z przekazanym potencjalnym Klientem, oraz o zapłacie pierwszego wynagrodzenia przez Klienta na rzecz Nethansa z zastrzeżeniem pkt. IV.2.;

e. przyznania Partnerowi, według własnego uznania i wyboru, dostępu do materiałów dotyczących usług Nethansa i/lub przeprowadzenia dla Partnera prezentacji oferty i charakterystyki usług Nethansa.

VI. Wynagrodzenie

 1. Partnerowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne wyłącznie za pozyskanego Klienta w wyniku działań Partnera zgodnie z pkt IV. Za wyjątkiem wynagrodzenia prowizyjnego określonego poniżej, Partnerowi na podstawie lub związku z Programem nie przysługuje prawo do żądania od Nethansa żadnego dodatkowego wynagrodzenia lub świadczenia lub zwrotu kosztów.
 2. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego wynosi: 20% (dwadzieścia procent) wynagrodzenia Nethansa netto z tytułu uiszczonych przez Klienta na rzecz Nethansa Opłat Abonamentowych. Wynagrodzenie prowizyjne zostanie powiększone o należny podatek VAT.
 3. Wynagrodzenie prowizyjne nie przysługuje Partnerowi od wynagrodzenia Nethansa uiszczonego przez Klienta z innych tytułów, w tym od success fee.
 4. Nethansa zastrzega sobie w każdym czasie oraz wedle własnego uznania prawo do zmiany wysokości Opłat Abonamentowych oraz stawki wynagrodzenia prowizyjnego należnego Partnerowi następuje ze skutkiem na przyszłość w odniesieniu do nowych potencjalnych Klientów pozyskanych przez Partnera. Zmiana stawki wynagrodzenia prowizyjnego jest skuteczna pod warunkiem i z momentem poinformowania Partnera o takiej zmianie na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji w Programie.
 5. W przypadku braku zapłaty Opłat Abonamentowych na rzecz Nethansa przez pozyskanego Klienta wynagrodzenie prowizyjne nie przysługuje Partnerowi. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia na rzecz Nethansa przez pozyskanego Klienta przez Partnera wynagrodzenie przysługuje Partnerowi w momencie wpływu Opłaty Abonamentowej od Klienta na rachunek bankowy Nethansa.
 6. Wynagrodzenie prowizyjne przysługuje Partnerowi za pozyskanego Klienta przez okres 12 (dwunastu) miesięcy począwszy od dnia pierwszej zapłaconej Opłaty Abonamentowej przez pozyskanego Klienta, pod warunkiem obowiązywania Umowy Licencji w tym okresie i opłacania przez pozyskanego Klienta Opłat Abonamentowych. Moment powstania prawa do otrzymywania przyznania wynagrodzenia prowizyjnego dla Partnera określa dzień zapłaty pierwszej Opłaty Abonamentowej przez pozyskanego Klienta.
 7. Okresem rozliczeniowym wynagrodzenia prowizyjnego jest miesiąc kalendarzowy. Nethansa będzie weryfikować status płatności Opłat Abonamentowych przez pozyskanego Klienta w wybranym przez siebie dniu, raz w miesiącu. Wynagrodzenie prowizyjne będzie naliczane z dołu za dany miesiąc, do 15 (piętnastego) dnia kolejnego miesiąca począwszy od momentu opłacenia Opłaty Abonamentowej przez pozyskanego Klienta. Nethansa prześle Partnerowi na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji w Programie informację o wysokości należnego wynagrodzenia prowizyjnego za dany okres rozliczeniowy, która to informacja stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Partnera, z terminem płatności 21 (dwudziestu jeden) dni, lecz nie później niż do 10 (dziesiątego) dnia kolejnego miesiąca. Faktura będzie doręczana Nethansa za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: faktury@nethansa.com.
 8. Nethansa może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia prowizyjnego należnego Partnerowi, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Klient zostali przez Partnera pozyskany z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. Nethansa będzie dążyć do wyjaśnienia tych okoliczności w terminie 30 dni. W przypadku potwierdzenia pozyskania potencjalnego Klienta z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa wynagrodzenie prowizyjne nie będzie należne, a Partner zobowiązuje się do zwrotu w terminie 14 dni wypłaconego wynagrodzenia prowizyjnego i stosownej korekty wystawionych faktur VAT na rzecz Nethansa.

VII. Działalność konkurencyjna

 1. W okresie obowiązywania umowy o udział Partnera w Programie Partner nie będzie, bezpośrednio lub pośrednio, prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Nethansa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani na terytorium innych państw w UE, ani oferować lub reklamować produktów lub usług podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Nethansa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innych państw w UE, bez uprzedniej zgody Nethansa wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. W przypadku prowadzenia przez Partnera działalności konkurencyjnej wobec Nethansa lub polecania, oferowania lub reklamowania produktów lub usług podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Nethansa konkurencji, Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym przez Nethansa.
 2. Przez podmioty konkurencyjne wobec Nethansa rozumiane są podmioty których głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług analitycznych, doradczych lub wsparcia związane ze sprzedażą produktów w serwisach typu marketplace.

VIII. Odpowiedzialność

 1. W najszerszym zakresie dopuszczalnym prawem Nethansa nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zaniechania Partnera. Odpowiedzialność Nethansa z tytułu utraconych korzyści lub szkód pośrednich jest wyłączona.
 2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z działania siły wyższej.

IX. Czas obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy.

 1. Umowa o udział Partnera w Programie zostaje zawarta z momentem określonym w pkt. III.5 na czas nieoznaczony.
 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy o udział Partnera z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy o udział Partnera bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia umowy przez drugą Stronę, pod warunkiem uprzedniego wezwania drugiej Strony do usunięcia naruszenia w dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni oraz jego bezskutecznego upływu, a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. Przez rażące naruszenie umowy Strony rozumieją w szczególności naruszenie obowiązku zachowania w poufności, rażącego niewypełniania obowiązków Partnera, działania Partnera na szkodę Nethansa, naruszenia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, rozpowszechniania przez Partnera negatywnych informacji o Nethansa lub oferowanych przez nią usługach lub produktach.
 4. Po rozwiązaniu umowy o udział Partnera w Programie wobec wypowiedzenia umowy przez Partnera z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub przez Nethansa w przypadku rażącego naruszenia umowy przez Partnera,  Partnerowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia prowizyjnego za okres po rozwiązaniu Umowy.
 5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga dla swojej ważności formy dokumentowej i winno być doręczane na adres poczty elektronicznej Stron.

X. Dane osobowe

 1. Nethansa jest administratorem danych osobowych Partnera będącego osobą fizyczną. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Programu z udziałem Partnera, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Nethansa oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nethansa (w tym marketingu bezpośredniego usług Nethansa oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W związku z powyższym Partnerowi przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat celów, zasad przetwarzania danych przez Nethansa oraz przysługujących w związku z tym praw można znaleźć na stronie internetowej Nethansa dostępnej pod adresem https://www.nethansa.com/pl/ w sekcji „Polityka Prywatności”.
 2. Nethansa jest administratorem danych osobowych przedstawicieli Partnera (w szczególności Użytkowników końcowych oraz pracowników Kontrahenta będących osobami kontaktowymi lub realizującymi umowę w jego imieniu). Dane będą przetwarzane w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nethansa (w tym umożliwienia realizacji Programu z udziałem Partnera i kontaktowania się w związku ze współpracą stron, marketingu bezpośredniego usług Nethansa w stosunku do Partnera oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W związku z powyższym przedstawicielowi Partnera przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat celów, zasad przetwarzania danych przez Nethansa oraz przysługujących w związku z tym praw można znaleźć na stronie internetowej Nethansa dostępnej pod adresem https://www.nethansa.com/pl/ w sekcji „Polityka Prywatności”. Partner zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania treści ww. klauzuli obowiązku informacyjnego swoim przedstawicielom.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Nethansa ma prawo do zmiany regulaminu Programu w dowolnym momencie. Zmiana Regulaminu jest skuteczna pod warunkiem i z momentem poinformowania Partnera o takiej zmianie na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji w Programie, chyba że Nethansa określi inny termin wejścia w życie zmian.
 2. Nethansa ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. O zakończeniu Programu Nethansa poinformuje Partnera na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji w Programie.
 3. Zmiana Regulaminu lub zakończenie Programu nie pozbawia Partnera do wynagrodzenia prowizyjnego za pozyskanych Klientów na dotychczasowych zasadach.
 4. Wszelkie zawiadomienia oświadczenia itp., związane z umową o udział Partnera w Programie, o ile Regulamin nie stanowi wyraźnie inaczej, pod rygorem uznania za bezskuteczne, wymagają formy dokumentowej i winny być doręczane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Stron. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej pod rygorem uznania pisma skierowanego pod dotychczasowy adres za prawidłowo doręczone.
 5. Niniejszy Regulamin oraz umowa o udział Partnera w Programie podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem lub umową o udział Partnera w Programie będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Nethansa.

Wersja regulaminu z dnia [25.05.2022].

Formularz potwierdzający zapoznanie się z regulaminem